Equip

Estudi format per professionals de l'arquitectura, l'enginyeria i l'urbanisme, des de 1977 . 
JAUME ESPINAL I FARRÉ, nascut l’any 1954, casat, i veí de Manresa. 

Realitza els estudis d'Arquitecte Superior en l'especialitat d’edificació a l’ Escola d’Arquitectura de Barcelona durant el període 1971-1976.

 

Durant el període d’estudiant col·labora en els estudis dels arquitectes: Esteve Llagaria, Jaume Avellaneda, Manuel Brullet, Esteve Bonell i Francesc Rius de Barcelona, i Manuel Ribera de Manresa, i també amb l’Ajuntament de Manresa. Redacta com a Projecte Fi de Carrera, la reutilització de les naus modernistes de l’Escorxador Municipal de Manresa de l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa, per a possible Estació d’autobusos urbans i interurbans.

 

Obté el títol d’arquitecte en l’especialitat d’edificació al setembre de 1976, estant des d’aleshores col.legiat al Col.legi d’Arquitectes de Catalunya.

 

Durant el primer any desenvolupa la seva activitat professional en el camp de l’edificació col.laborant amb els arquitectes Victor Bonet i Pere Cabrera.

 

A partir de l’any 1978 s’inicia en temes d’urbanisme col.laborant amb algunes Associacions de veïns de la ciutat de Manresa, també li és encarregat per l’Ajuntament de Manresa un estudi per al desenvolupament i adaptació del Pla Parcial “Tossal dels Cigalons”, que redactà conjuntament amb l’anterior IPUR i l’arquitecte Josep M. Hernandez. A partir del mes de juliol de 1979 forma part de l’Equip Tècnic de Revisió del Pla General de Manresa, juntament amb l’arquitecte Ricard Fayos, l’economista Josefina Requesens i l’enginyer Josep Centelles, dirigits per l’arquitecte Francesc Mestres; treballa especialment els temes d’ordenació física i normativa al sòl urbà i urbanitzable, des de l’aprovació inicial fins a l’aprovació definitiva que es realitzà el maig de 1981.

 

Al maig de 1980 obté per concurs la plaça d’arquitecte municipal a l’Ajuntament de Manresa, i al setembre de 1981 per oposició. Hi treballa com a responsable dels Serveis Tècnics Municipals, i se’l nomena Cap del Servei d’Urbanisme, Obres Públiques i Serveis al febrer de 1984, càrrec que desenvolupa fins al gener de 1987.

 

A partir del gener de 1987 inicia una nova etapa professional tant en el camp de l’edificació com de l’urbanisme amb un seguit d’obres que tot seguit es relacionen.

 

Des de l’any 1982 al 2000 és perit dels Jutjats d’Instrucció 1, 2, 3 i 4 de Manresa, dels 1 i 2 de Berga, i dels nº 24, 25, 26 i 27 d’Instrucció de Barcelona.

 

A partir de l’any 1991 constitueix, juntament amb dos companys especialitzats en el camp de l’enginyeria, un nou estudi d’arquitectura totalment informatitzat i amb disseny gràfic assistit per ordinador, desenvolupant-ne la major part de l’activitat a Manresa i la seva comarca del Bages, i puntualment a d’altres municipis de Catalunya. Puntualment ha col.laborat amb l’arquitecte Josep Miravitllas, Lluis Iglesies, Esther Ferrer, Alícia Vila, Joan Ribera, i l’Estudi PSP Arquitectura.

 

Des de l’any 1995 fins el 2005 ha sigut assessor tècnic del Bisbat de Vic per la comarca del Bages

 

Al mes de juny de 1997 obté la plaça d’arquitecte a l’Ajuntament de Súria, càrrec que desenvolupa actualment de manera combinada amb l’activitat del seu estudi professional.

 

Des del 2001 al 2010 és vocal tècnic de l’Ajuntament de Manresa al Jurat d’Expropiació de Catalunya

 

Del 2004 al 2008 ha sigut arquitecte conservador del conjunt arquitectònic de La Cova de St Ignasi de Manresa.

           

                       

RELACIÓ D’ENTITATS DE LES QUE HA SIGUT, O N’ÉS ACTUALMENT MEMBRE ACTIU

Assessor tècnic del moviment d’Escoles Bressol de Manresa als anys 1978-1980

President de Joventuts Musicals de Manresa durant el període 1983-1989

President de l’Associació de pares de l’Escola l’Espill durant el període 1984-1990

 

Professor de l’Escola de Bombers de Catalunya pels cursos 93-94 i 94-95

Centre d’Estudis del Bages, depenent de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Manresa.

Agrupació d’Arquitectes Urbanistes del COAC

Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses del COAC

Agrupació d’arquitectes al servei de l’administració pública del COAC

 

Vocal de la Junta de la Delegació del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya en el període 1991-1998, i representant del col.lectiu d’arquitectes de les comarques del Bages i Berguedà a l’Assemblea General del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya.

 

Membre del Consell d’Administració de la societat Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa SA FORUM, en representació del Col.legi d’Arquitectes, en el període 1993-1997.

 

Membre del Consell d’Administració de CaixaManresa des del 2003-2008

 

Membre d’Arquitectes sense Fronteres

Vice-president de l’Associació cultural de Fals en el període 1997-2001

President de l’associació de persones discapacitades AMPANS 2000-2008

Director de Càritas Manresa des de 2011 al 2017

President de l’Associació de propietaris plomistes de les Aigües Potables de Manresa

Membre del Consell d’Administració d’Aigües de Manresa SA des del 2014

 

Ponent tècnic a la Secció de Barcelona del Jurat d’Expropiació de Catalunya des de l’any 2001 al 2010, en representació de l’Ajuntament de Manresa.

 

Ha participat en diferents cursets i col.loquis relacionats amb la seva professió, així com també ha format part de diferents tribunals d’oposicions per l’Administració local, i de tribunals professionals per l’adjudicació de concursos en representació de l’Adminstració o del Col.legi d’Arquitectes

 

 

RELACIÓ DE PREMIS OBTINGUTS

 

1996, Biennal d’Arquitectura que convoca la Delegació al Bages del Col.legi d’Arquitectes, obté, conjuntament amb l’arquitecte Josep Miravitllas, el premi a la millor obra en espais exteriors per l’obra d’ordenació del Parc de la Seu de Manresa promoguda per la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

 

1996, la Fundació Abedis Donabedian premià el treball realitzat en els darrers anys al Centre Sócio-sanitàri Hospital de St. Andreu de Manresa, sobretot per l’esforç de millora de la qualitat sanitària i ambiental introduïda en les darreres obres de remodelació, fetes també sota la direcció conjunta de l’arquitecte Josep Miravitllas.

 

2003, 3a Bienal d’Arquitectura de les Comarques Centrals, té seleccionada l’obra de construcció de 8 deixalleries a la Comarca del Bages

 

2006, 4a Bienal d’Arquitectura de les Comarques Centrals, i al Premi Catalunya de Construcció, té l’obra seleccionada d’ampliació de l’Hospital de St Andreu

 

RELACIÓ DE MÈRITS ESPECÍFICS EN RELACIÓ A LA QUALITAT AMBIENTAL

 

PEL QUE FA AL CURRICULUM

 

Ha estat constantment actualitzant-se respecte als programes de recerca ambiental per a l’estalvi energètic i les energies renovables. És subscriptor del butlletí Eficiència energètica de la Direcció General d’Energia, i ha fet el seguiment constant dels programes Monitor, Life i Thermia de la Comunitat Europea.

 

També ha realitzat el curs on line de l’escola Sert del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya sobre Disseny energètic en arquitectura, referit a aspectes de climatologia, paràmetres de confort, configuració arquitectònica i constructiva, aprofitament tèrmic, il.luminació natural i sistemes de control solar.

 

Ha participant a l’Auditoria Ambiental de l’Ajuntament de Súria, dins el programa de l’Agenda 21, en temes relacionats amb els estalvis de consums, aprofitaments hidràulics, index de radiació solar i insolació, etc.

 

PEL QUE FA A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

 

Intervencions d’edificació pública i en especial a l’edifici de serveis a l’Abocador mancomunat i a les 8 deixalleries del Bages, pensat com a mostra didàctica dels diferents aprofitaments energètics:

a)     els aïllaments tèrmics, la il.luminació, els controls naturals de la ventilació

b)     l’estalvi de consum d’aigua de reg mitjançant cisternes

c)     l’aprofitament solar per a sistemes passius: l’hivernacle i el mur Trombe

d)     l’aprofitament solar per a sistemes actius: els captadors per a l’escalfament de l’aigua i les plaques fotovoltàiques

e)     el refredament de l’aire mitjançant el pas forçat dins la cisterna, etc

f)     l’aprofitament de l’aigua de la pluja per al reg per goteig

g)     utilització de materials procedents de reciclatge i l utilització de materials de fàcil reutilització


Manresa, Desembre de 2018